Som privat pasningsordning er vi pålagt at arbejde med " Styrket pædagogisk læreplan". Vi er også af den opfattelse, at det er umuligt at arbejde med børn uden at have gjort sig nogle overvejelser om hvad de betyder for børnenes og vores egen dagligdag.

Derfor vil vi gerne give jer et indblik i hvad vores holdning er til de enkelte temaer

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Kommunikation og sproglig udvikling
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Natur og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

1. Barnets alsidige personlige udvikling 1-3 år

 

Det er vigtigt at børnene selv kan og tør give udtryk for deres følelser. Vi er opmærksomme på, om det enkelte barn søger trøst og hjælp i dagligdagen både hos os og hos de andre børn. Ligesom vi hjælper dem med at sætte ord på deres følelser. Vi anerkender den følelse barnet giver udtryk for. Ligesom vi hele tiden forsøger at være gode rollemodeller. Vi tilbyder dem at deltage i aktiviteter og støtter dem.  

Vi gør alt for at barnet skal føle sig set, hørt og forstået.

I praksis betyder det, at vi opmuntrer børnene til at være så selvkørende som muligt. De tager selv tøj af og på, så godt som de nu kan og vi er hele tiden klar til at hjælpe dem. De kravler og går selv op og ned af trapper og stole, med den støtte de har brug for. De er med til at rydde op og dække bord, vælge legetøj, beslutter hvor turene skal gå hen – nogle gange – og andre gange er det voksen styrede aktiviteter, hvor valget kan bestå i om barnet vil sidde i barnevognen eller gå selv. Vi er opmærksomme på om barnet udstråler usikkerhed og er klar til at støtte i hver enkel situation.

2.Sociale udvikling

 

Vi er opmærksomme på, at inddrage det enkelte barn i fællesskabet. I det vi arbejder både med den lille gruppe med 4 børn og sammen alle 8 børn, så er det en del af barnets hverdag at tage stilling til at deltage i lege og aktiviteter med andre børn. Vi er i den forbindelse meget opmærksomme på barnets signaler, verbale som nonverbale. Vi støtter ved at sætte ord på børnenes handlinger og signaler og vi hjælper dem i konfliktløsning. Det er vigtigt at det enkelte barn føler sig som en del af fællesskabet.

Vores mål er, at børnene udviser glæde ved deres dagligdag sammen med de andre børn. De skal føle sig trygge ved os og hinanden, så de tør kaste sig ud i fællesskabet. Vi lærer dem at hjælpe hinanden og udvise omsorg for deres kammerater. Fx at alle kan og vil give det vigtige tryllepust til sin kammerat – det pust som stopper både blod og tårer! Hjælper hinanden med at tage sko af, deler legetøjet, de store giver de små sutten osv. Altså vise børnene, at de kan være med til at trøste / støtte / hjælpe deres kammerater. Ligesom de lærer at rumme afvisningen fra deres kammerater - det er ok at trække sig eller give plads. Dermed lærer børnene at aflæse de andre børns følelser, som glæde, vrede, tristed osv.

3.Kommunikation og sproglig udvikling

Sproget er så vigtigt da det bruges socialt og er med til at skabe tilknytninger mellem børnene. Det er igennem sproget, at barnet kan give udtryk for sine følelser og tanker.

Vi arbejder med den sproglige udvikling ved at inspirere børnene til at tale gennem – samtaler, lege med lyde og ord, rim og remser. Synger sange med fagter, læser historier. Vi lytter til børnene og inviterer til samtaler mellem børnene, ligesom vi ” oversætter” børnenes ord og sprog overfor hinanden. Vi er opmærksomme på om barnet efterligner lyde og ord og om de efterhånden sætter ord på deres handlinger.

Det er forskelligt fra de tilsynsførende kommuner om der tilbydes talepædagoger.Men er vi selv i tvivl om barnet udvikler et alderssvarende sprog, da anbefaler vi altid forældre i første omgang at tage kontakt til egen læge/ ørelæge.

En god rettesnor

Omkring 9. måneders-alderen, kan barnet så ……??

Imitere lyde som vi laver og gengive tonefaldet i vores stemmer
Forstå ”nej” og "farvel”
Kan barnet pludre med lange ”snakke” af gentagne lyde
Forstå navne på nogle velkendte ting som fx deres sko eller bamse eller dyne og personer, de andre børn, os, mor og far
Siger deres første ord som ”far”, ”mam” ”hej"


I løbet af barnets 1. år, kan barnet så………??

Forstå sit eget navn
Forstå navnene på andre mennesker og genstande.
Ryste på hovedet som ”nej”
Bruge 1-3 ord
Sætte 3 ord sammen
Omtale sig selv ”mig” eller ”jeg”
Vil høre det samme ord om og om igen.
Forsøge at ”synge med ” på sange  


I løbet af barnets 2. år.........

Forstå sammensatte instruktioner.                              
Siger sit navn.
Anvende 2-3 ord i sætninger


I løbet af 3 – års alderen:

Forstå små instrukser med 3 betydningsbærende ord,Fx ”Hent dine sko ude i gangen og tag dem på dine fødder" 
Snakke om / beskrive hvad der sker, i en lang enetale
Deltage i samtale om noget der er sket
Sige sit fulde navn
Fortælle hvad de ser på billeder og i bøger

4.Krop, sanser og bevægelse

 

Barnet skal i første omgang lære at styre sin egen krop – det skal have lyst til at bevæge sin krop og dermed gøre brug af kroppen. Det har afgørende betydning for resten af barnets udvikling, socialt og følelsesmæssigt, ligesom det er afgørende for barnets sproglige og sansemotoriske udvikling.

Det er vores ansvar at tilrettelægge aktiviteter som styrker barnets kropslige udvikling. Vi skal støtte dem og udfordre dem på det stadie de nu er på. Altså lade dem gøre tingene selv. Tøj af og på, kravle op og ned af stole, kravle/ gå op og ned af trapper. Ligesom vi skal have legetøj og aktiviteter som udfordrer børnene, så de på den måde kan opnå nye færdigheder.

Det er jeres ansvar som forældre at børnene kommer i tøj og fodtøj som passer og er behageligt for børnene at bevæge sig i. Prøv selv at gå på arbejde i et par sko som er to numre for store! Eller gå en tur med et par bukser som enten er alt for små eller for store - det er slet ikke sjovt!

5.Natur og naturfænomener

 

Herunder hører at introducere barnet for samspillet mellem mennesker og natur. At give barnet indsigt i den verden og natur som vi lever i. Der skal være plads til at undres og stille spørgsmål og især undersøge naturen. Og alle som tilbringer tid sammen med små børn ved at det er umuligt at gå 2 meter i naturen, uden barnet har fundet en sten, pind, blade, edderkopper osv. Som straks skal undersøges.

Det er fuldstændig fantastisk at opleve naturen gennem små børns sanser. De suger til sig, undersøger og kasserer med hård hånd. De bruger alle deres sanser, lugter, føler, smager, ser og lytter.

Det er vores ansvar at give barnet tid og rum til at opleve og eksperimentere. Vi tilbyder dem at lege med sand, vand og jord, sne, luft J Vi taler med børnene om hvad de ser og hvad de gør, ligesom vi tilrettelægger aktiviteter ude i al slags vejr og alle årstider - vi er sammen ude og mærke årstiderne.

6.Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Kulturelle udtryksformer er et udtryk for alt det vi oplever. De kulturelle værdier handler om de normer og holdninger som børnene møder i de grupper børnene færdes i. Herunder hører også kulturelle traditioner og madkultur. Ud fra alle disse input og påvirkninger skabes børnenes egen kultur.

Forenklet kan man sige at barnet meget gerne skal kunne genkende og følge de daglige rutiner og regler. Barnet skal udstråle eller give udtryk for at kunne forstå hvad der sker. Fx vi skal vaske hænder før vi spiser, vi skal vente på hinanden før vi går af sted, vi skal tage skoene af når vi går ind. Vi skal sidde ned når vi ser teater.

Med udgangspunkt i børnenes behov og færdigheder præsenteres de for forskelligt litteratur og sange som er tilpasset deres aldersgruppe. Ligesom de præsenteres for forskellige mad oplevelser. De inddrages i madlavning, borddækning og almindelig bordskik.

Derudover arbejder vi en del med højtidernes traditioner og forbereder og fejrer jul, påske, fastelavn og halloween sammen med børnene

Del siden